Wat is de zin van het leven volgens de bijbel?

De Bijbel geeft geen specifieke zin voor het leven.

 

 

De Bijbel beschrijft wel verschillende doelen voor het leven.

 

Hieronder vind je enkele voorbeelden:

 

  • Volgens de Bijbel is het doel van het leven om God te dienen en Hem te aanbidden. Dit wordt onder andere benadrukt in Johannes 17:3 waar Jezus zegt: "Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, dien u hebt gezonden."
  • De Bijbel beschrijft ook het behalen van innerlijke vrede en tevredenheid als doel van het leven. Dit kunnen we lezen in Psalm 16:11 waar staat "U laat mij genieten van rijkdom, U geeft mij het verlangen naar uw welbehagen; vreugde in uw huis, voor eeuwig."
  • Het doel van het leven is ook het doen van goede werken en het helpen van anderen. In Jakobus 2:17 staat: "Zo is het geloof zonder daden dood; en alleen door daden kan men zeggen dat men gelooft."

  • De Bijbel beschrijft het ontvangen van eeuwig leven in de hemel ook als doel van het leven. Dit is terug te vinden in Johannes 3:16 waar Jezus zegt "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."
  • De Bijbel benadrukt ook het belang van het ontwikkelen van innerlijke karaktertrekken zoals gerechtigheid, liefde, wijsheid, en zelfbeheersing. In het bijbelboek Filippenzen 4:8 lezen we: "Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat rein is, alles wat lieflijk is, alles wat een goede naam heeft, als er enige deugd is en als er enige lof is, bedenkt dat."
  • Het verkondigen van het evangelie en het delen van het goede nieuws van Jezus Christus met anderen wordt ook door de bijbel benadrukt. Dit is te lezen in in Matteüs 28:19-20 waar Jezus zegt "Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hen te leren onderhouden alles wat ik u bevolen heb."

 

De belangrijkste boodschap die de Bijbel geeft is dat we ons leven zouden moeten leiden om God te eren en onze relatie met Hem te versterken.